Wednesday 27 July 2011

THALLI-GURUVU

Aim Hreem Shreem Aim Kleem Sowm Shree Maathrey Namaha.
Shree Gurubhyo Namaha.

Labels: